Art. 1 Wstęp

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków dokonywania rezerwacji noclegów online za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem internetowym bieszczady.agro.pl („Strona WWW”).
 2. Definicje:
  1. Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie Nocowanie.pl
  2. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonuje Rezerwacji.
  3. Oferta –  propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  4. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a administratorem strony WWW na wynajem Lokalu zgodnie z Ofertą.
  5. Umowa –  dokument, określający zasady rezerwacji za pośrednictwem strony www bieszczady.agro.pl.
  6. System rezerwacji online – funkcjonalność strony www pozwalająca na dokonanie rezerwacji lokalu oraz dokonanie płatności
  7. Administrator – właściciel strony www, Stanisława Przytulska Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśniczówka Przytulisko”, Jankowce 94, 38-600 Lesko, NIP: 6881092381, REGON: 370369610

Art. 2 Zasady korzystania z rezerwacji online 

 1. Gość dokonuje rezerwacji poprzez wybór interesującej go oferty w systemie rezerwacji online i zaznaczenie na kalendarzu przewidywanego terminu pobytu. W oparciu o informacje wskazane przez Gościa w interaktywnym kalendarzu, Serwis generuje podsumowanie w postaci Wstępnej rezerwacji online, która  zawiera między innymi informacje dotyczące Lokalu, terminu Rezerwacji, liczby noclegów, łącznej Ceny najmu Lokalu  oraz wysokości zadatku określonego przez administratora.
 2. Po potwierdzeniu przez Gościa zamiaru dokonania Rezerwacji zgodnej ze Wstępną rezerwacją online, system przekierowuje Gościa do strony „Płatności”, gdzie Gość wybiera formę płatności zadatku.  Płatność zadatku będzie realizowana z wykorzystaniem serwisu przelewy24.pl którego operatorem jest PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości
 3. Kwota zadatku zostaje w całości zaliczona na poczet całkowitego kosztu pobytu zgodnie z zaakceptowaną ofertą. Płatność pozostałej części Ceny Najmu Lokalu dokonywana jest bezpośrednio na rzecz administratora w sposób i terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia na rzecz Gościa dokumentów sprzedaży (rachunku, faktury) jest wyłącznie administrator.
 4. Po zaksięgowaniu zadatku wpłaconego przez Gościa na rachunku Serwisu, Gość otrzymuje Potwierdzenie wpłaty zadatku na rezerwację będocego jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji, które są przesyłane na podany przez Gościa adres e-mail.
 5. Dowodem dokonania Rezerwacji i podstawą do udostępnienia Lokalu jest potwierdzenie rezerwacji lub potwierdzenie wpłaty zadatku.
 6. W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w Lokalu w dniu, w którym zgodnie z rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie najmu, do godziny 24:00 (o ile w Rezerwacji wyraźnie nie wskazano inaczej i o ile nie dokonano indywidualnych ustaleń z administratorem), rezerwacja jest anulowana w całości. W takim przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. W momencie wpłaty zadatku/zaliczki przez Gościa, zawarta zostaje umowa pomiędzy Administratorem a Gościem. Wiąże się to z zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji Lokalu przez kolejnych Gości w tym samym okresie. Administrator zobowiązany jest do traktowania Gościa jako strony umowy i do przeprowadzenia rezerwacji dokonanej zgodnie z informacjami o Lokalu dostępnymi na stronie www w momencie dokonywania rezerwacji, włącznie z dostarczeniem wszelkich dodatkowych informacji, które zostały przekazane administratorowi przez Gościa.
 8. Poza opłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji, Administrator nie obciąży Gościa żadną inną opłatą manipulacyjną/administracyjną lub prowizją za uregulowanie płatności w jakiejkolwiek formie.
 9. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres Administratora, tj. Stanisława Przytulska Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśniczówka Przytulisko”, Jankowce 94, 38-600 Lesko. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Administratora w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Administrator poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji, chyba że dotyczy ona dysfunkcji lub usterki wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Gościa do udzielanych wskazówek.

Art. 3 Anulowanie rezerwacji

 1. Administrator zobowiązany jest do zagwarantowania zarezerwowanego Lokalu. W przypadku, gdy Administrator przed przyjazdem Gościa poweźmie wiadomość, iż z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie wypełnić tego zobowiązania lub z innych powodów anuluje Rezerwację, Administrator bezzwłocznie poinformuje o zaistniałej sytuacji Gościa i zaproponuje w ramach możliwości alternatywny nocleg lub zwrot zadatku.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa zadatek nie podlega zwrotowi
 3. W przypadku skrócenia lub niewykorzystania zamówionego pobytu, gościom nie przysługuje zwrot ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Chęć anulowania rezerwacji Gość zgłasza bezpośrednio do administratora poprzez kanały komunikacyjne podane na stronie www bądź z wykorzystaniem linków przeslanych w potwierdzeniach rezerwacji. Anulowanie rezerwacji jest uznane za skuteczne w chwili przesłania do Gościa potwierdzenia z systemu rezerwacji online, że rezerwacja została skutecznie anulowana.
 5. Zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  jednakże Administrator umożliwia nieodpłatne anulowanie rezerwacji na zasadach określonych każdorazowo w ofercie.
  W przypadku braku informacji o zasadach anulowania rezerwacji, przyjmuje się, iż bezpłatne anulowanie rezerwacji jest możliwe na 60 dni przed planowaną datą rezerwacji.

Art. 4 Zasady pobytu gości w lokalu

 1. Szczegółowe zasaday pobytu gości w lokalu określone są w Zasadach pobytu gości stanowiącego integralną część niniejszego regulaminu
 2. Gość dokonując rezerwacji potwierdza zapoznanie się z zasadami pobytu i zobowiązuje się do ich przestrzegania

Art. 5 Dane osobowe

 1. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych określone są przez nasza Politykę prywatności
 2. Goście dokonujący rezerwacji akceptują warunki określone w Polityce prywatności